Eben a Slonovina

 

 

 

Plastiky Eben a slonovina byly vytvořeny jako klauzurní práce v zimním semestru roku 2015/2016.

 

Realizaci těchto objektů předcházeli myšlenky směřující spíše k symbolickým než materiálním úvahám. Jedním z hlavních impulzů bylo kvalitativní porovnávání hladiny vody, která je dokáže být i navzdory své nestálosti dokonale vyhlazená gravitací, a vyleštěného dalo by se říci „mrtvého“, ale stálého povrchu skla. Ačkoliv tyto materiály mají v klidu téměř shodné vizuální atributy, nabízí se zde neuvěřitelný prostor pro přemýšlení o tomto zdánlivě neexistujícím rozdílu, který vede k prvním úvahám směřujícím k samotným objektům.

 

Myšlenková linie při hledání ideálních kapalin se rozehrává do dalších rovin – hledání nejen vizuálního charakteru, ale i symbolických kvality. Hra s prohazováním přirozených vlastností jednotlivých skupenství mě dovedla až k rovině, která se projevuje v klauzurní práci. Zvolenými tekutinami se staly mléko a tuš – kapaliny nadmíru symbolické. V publikacích a článcích o Carlu Scarpovi se často vyskytuje dvojice slov eben a slonovina. Ač banální, tato velmi silná symbolika, mě zaujala. Zaobírala jsem se úvahami o tom, jak jsou materiály s mnoha společnými vlastnostmi ve skutečnosti vlastně pomyslné protiklady. Podobně to bylo s vybranými kapalinami: tuš jako médium pro zachování informace, symbolizující něco trvalého a mléko jako symbol života, něčeho dočasného, co rychle ztrácí svou hodnotu. Zároveň i vizuální povaha obou kapalin – čistá silná barevnost a neprůhlednost – slouží jako protiklad čirého skla. Podobně jako eben a slonovina, které daly název samotným objektům, tak i mléko a tuš jsou látky s podobnými vlastnostmi, které jsou ale zároveň protiklady.

 

 

The sculptures called Ebony and Ivory were created as a final work in the winter semester of 2015/2016 at the Academy of Arts, Architecture and Design in Prague.

 

The realisation of this project was inspired by studying the meanings of words and thinking about rather symbolic ideas. These resulted in a qualitative comparison of the volatile and at the same time perfectly still water surface smoothed by gravity with the perfectly polished „dead“ and stable glass surface. Although these materials have nearly identical visual attributes when still, they offer much space for thinking about this seemingly non-existent difference, which finally led to the creation of the project itself.

 

The line of thought when looking for ideal liquids reaches further levels of not only the visual character of these materials but also of their symbolic quality. The concept of this final work is based on playing with the different natural characteristics of states of matter. The liquids chosen, black ink and milk, are extremely symbolic. In articles and papers about Carlo Scarpas, you will often come across the pair of words „ebony and ivory”. This banal but strong symbolism caught me by the heart. I pondered the fact that materials sharing many similar features can actually also be considered opposites. This discrepancy is also reflected in the liquids used: ink as a medium for saving information, symbolising permanency and milk as a symbol of life, something temporary that quickly loses its value. Also, the visual character of both liquids – their distinct colour and opacity – serves as a counterpart to transparent glass. So just like ebony and ivory, which inspired the name of the sculptures, milk and ink are substances that despite having similar properties, they remain opposites.

 

 

Foto: Anna Pleslová Photography