_

 

 

 

 

Tuto instalaci inspirovalo jediné slovo a to dar. Možná nemusí být úplně jasné, jak prostřený stůl souvisí právě s touto tématikou. Pomocí až poněkud přehnaně obsáhlé etnologické rešerše týkající se systému výměny darů na Trobriandských ostrovech a na Papui-Nové Guineji jsem našla cestu, kterou jsem toto téma zpracovala. Rozhodla jsem se na dar nahlížet jako na sociální vazbu, respektive narušenou sociální vazbu, která už dávno ztratila svůj původní klíčový význam. Proto jsem si vybrala několik objektů dobře známých každému člověku – stůl, talíř a šálek s podšálkem – a začala jsem narušovat vazby, které se na ně pojí. Pohrávala jsem si s různými kontexty – funkčními, významovými i vizuálními. Mým záměrem bylo vytvořit až surreálnou instalaci, která na první pohled působí vlastně naprosto všedně a známě, ale v podstatě je různými způsoby narušena. Tím se nejen jednotlivé prvky instalace stávají neobvyklými, ale možná až trochu vizuálně nepříjemnými a matoucími.

 

Projekt vznikl za podpory společnosti Preciosa Ornela a.s.

 

 

This installation was inspired a single word – gift. It might not be quite clear how this topic is related to a laid table. After a somewhat excessive ethnologic research in the system of exchanging of gifts on the Trobriand Islands and Papua New Guinea, I came up with a way to handle the issue. I decided to look at gift giving as a social bond, more precisely a disrupted social bond, which has long lost its original meaning. I therefore chose a few objects well known to all people – a table, a plate and a cup with a saucer. Then I started playing with all the possible functional, semantic and visual links related to them. My aim was to create a surreal installation of several objects, which seem very mundane and ordinary at the first sight but in fact they are disrupted in one way or another. Not only do they then become extraordinary but they might also turn out to be almost unpleasant to watch and confusing.

 

The project was supported by the company Preciosa Ornela a.s.

foto: Anna Pleslová photoraphy